fbpx

Les preguntes més freqüents en una comunitat de veïns


Formar part d’una comunitat de veïns implica certes responsabilitats y deures, dels que no tots els propietaris en son conscients.

Una comunitat de veïns, ja sigui de pisos, garatges i locals integrats d’un edifici, o d’una urbanització de cases unifamiliars amb zones comuns, te com a objectius principals els següents:

  • Establir normes de convivència per a tots els propietaris i inquilins.
  • Gestionar els serveis de la comunitat.
  • Distribuir despeses de manteniment d’aquests serveis.

 

La manca de coneixement sobre com repartir i dur a terme aquest objectius i responsabilitats, propicia molts dubtes y alguns conflictes entre propietaris.

Des de Vilomara & Associats, hem reunit les preguntes mes freqüents en una comunitat de veïns per tal d’ajudar-vos a millorar tant la convivència, com la qualitat de vida en la vostre comunitat.

 

 

Puc negar-me a exercir el càrrec de President de la Comunitat, en cas de ser escollit?

La persona escollida per ser el President de la Comunitat, te l’obligació d’exercir el càrrec.

Podrien arribar a evitar el càrrec si hi hagués una causa justa, però haurien d’acudir al Jutge i al·legar la causa. Aquesta només serà estimada si és efectivament una causa de pes.

Normalment, només en casos molt excepcionals s’acceptarà que el propietari pugui evitar exercir el seu càrrec.

 

 

Si algun dels veïns realitza en el seu habitatge alguna activitat prohibida, què pot fer la Junta de Propietaris?

Si fos el cas que un habitatge, per exemple, fora destinat com a local de negoci i això estigués prohibit en els estatuts de la Comunitat, el President de la Comunitat haurà de requerir el cessament de l’activitat al propietari o inquilí.

Si l’activitat il·legal no cessa, la comunitat podrà acudir als jutjats. El jutge o jutgessa haurà d’estimar la demanda, podent arribar a acordar la privació de l’ús de l’habitatge en el que s’està realitzant l’activitat, encara que sigui al propietari.

En el cas de que la persona que realitzi l’acció sigui el propietari, el jutge podria dictaminar que només podrà ser-ho per un màxim de tres anys.

Normalment s’espera el cessament de l’activitat prohibida abans de donar lloc a una condemna tan seriosa.

 

 

Al comprar un pis nou, estic obligat a pagar les despeses de la comunitat que hagi deixat pendents l’antic propietari?

En el moment d’atorgar l’escriptura, el venedor té la obligació d’aportar una certificació on consti l’estat dels pagaments de les quotes de la comunitat. Aquest certificat l’atorgarà el Secretari i el President de la Junta de propietaris.

El Notari no autoritzarà l’escriptura si no es presenta aquesta certificació. No obstant, si el comprador allibera el venedor d’aquesta obligació, si que es podrà autoritzar.

Des de Vilomara & Associats no aconsellem realitzar aquest alliberament, tret què es confiï en la paraula del venedor.

 

 

Que passarà si el pis no està al corrent amb les quotes, i el compro?

El comprador d’un pis que no està al corrent del pagament de les quotes es tant responsable com el que era propietari quan les quotes van vèncer. En aquest cas, la responsabilitat només inclou l’anualitat en el moment de la compra i l’anterior.

Més enllà, el comprador no és responsable. La Llei no impedeix que en atorgar l’escriptura, el venedor i el comprador pactin un descompte del preu de compra tenint en compte les quantitats que es deuen a la Comunitat de Propietaris. Això pot incloure quotes endarrerides i no pagades.

 

 

Què pot fer la Junta de Propietaris quan algun propietari no paga les seves quotes?

Noves lleis recents han establert algunes mesures per el cobrament dels morosos.

S’ha establert l’aplicació d’un procediment judicial extraordinàriament breu, on la sentència només es podrà recórrer si prèviament s’ha pagat o dipositat del que, segons la sentència, es deu.

Altrament, el crèdit respecte de l’anualitat corrent en el moment de la reclamació, i l’anterior, estan especialment privilegiats. D’aquesta manera la Comunitat té dret a cobrar amb anterioritat a altres creditors no privilegiats.

A més, el que no està al corrent en el pagament de les quotes no té dret a votar en les Juntes de propietaris.

 

 

Es necessita unanimitat per aprovar els acords més importants a les Juntes de Propietaris?

Es necessita unanimitat per modificar les qüestions més importants de la Comunitat com, per exemple, els estatuts o les quotes dels pisos o locals.

No obstant, la nova Llei ha flexibilitzat la quantitat de vots necessaris per pels acords referents els serveis de vigilància, ascensors, porteria, i altres serveis d’interès general per a la comunitat.

Per aquestes votació, només caldrà el vot favorable de les tres cinquenes parts de propietaris que representin les tres cinquenes parts de les quotes.

 

 

Si a la Junta assisteixen molt pocs propietaris, com es poden aconseguir les majories necessàries?

Si un propietari no assisteix a la junta, el seu vot es considerarà com a favorables si, una vegada notificats de l’adopció de l’acord, no manifesten la seva discrepància en el termini de trenta dies naturals.

Cal recordar als propietaris de més d’un habitatge, ja siguin a la platja o en la muntanya, que comuniquin un domicili per a notificacions, el qual recomanem sigui la seva residencia habitual. D’aquesta forma s’evitarà votar favorablement en accions de les que no se’n està al corrent, al no haver llegit la notificació ja que l’habitatge està normalment desocupada.

Tots els propietaris tenen la obligació de notificar a la Comunitat un domicili de notificacions.

 

 

Poden els propietaris amb discapacitat imposar la desaparició de barreres i canvis arquitectònics a les zones comuns de l’edifici? Son a càrrec de la Comunitat?

Sí, com a principi general la llei estableix que tindran caràcter obligatori per a la Comunitat la desaparició i canvis en les barreres arquitectòniques de l’edifici a petició d’un sol propietari, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Que el sol·licitant sigui un propietari amb discapacitat o major de 70 anys.
  • Que en l’habitatge del propietari sol·licitant visquin, treballin o prestin serveis voluntaris persones amb discapacitat o majors de 70 anys.
  • Que les despeses de l’obra d’instal·lació de l’ascensor que ha de pagar cada propietari no excedeixi de 12 mensualitats de quota ordinària de despeses comunes.

 

En aquests casos els costs van a càrrec de tota la comunitat, encara que els altres propietaris votin en contra. Això també inclou els propietaris de baixos i locals.

L’única excepció fóra causada per a dificultats en la configuració de l’edifici arran de l’obra, ja que aquesta porta canvis importants a altres elements comuns, o si suposa un perjudici directe per a algun propietari.

 

Si es vol instal·lar una antena parabòlica a la Comunitat, es necessari el vot favorable de la majoria de propietaris?

No, només necessitaràs el vot favorable d’un terç dels propietaris que representin un terç de les quotes.

No obstant, a aquells propietaris que haguessin votat en contra no se’ls i podrà repercutir la quota de la despesa.

Si més endavant un propietari que va votar en contra sol·licita tenir accés al servei, haurà d’abonar la part de despesa que els hagués correspost actualitzada amb l’interès legal.

 

 

Com es pot canviar d’administrador de la comunitat?

Per a respondre aquesta qüestió, em creat un article específic amb tots els passos a seguir: PASSOS PER A CANVIAR D’ADMINISTRADOR DE COMUNITATS

 

__________________________________________________

 

Si teniu cap altre dubte sobre els vostres drets i obligacions davant la comunitat de veïns, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Related Posts